ALGEMENE VOORWAARDEN

07/02/2022

Deze website is eigendom van Stichting Leef! De website is gemaakt met Control F5 (https://controlf5.nl/) Een ieder die gebruik maakt van Stichting Leef! – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Leef! en Control F5 spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Control F5 is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Leef! en Control F5 geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Leef! en Control F5 zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

 

Auteursrecht

Stichting Leef! spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op een van de websites van Stichting Leef!, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Leef! tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

 

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door  Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Leef! en Control F5 zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van de betaalmethode.

 

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de websites van stichting Leef! zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden. Stichting Leef! en Control F5 leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Leef! geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Control F5 geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Leef! en Control F5 krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Leef! daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Leef! en Control F5 gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Leef! wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@stichtingleef.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op een van de websites van Stichting Leef! jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Leef!, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Leef! niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement vindt u hieronder.

 

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Control F5 maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Stichting Leef! en Control F5 in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie beleid zoals hieronder beschreven in het privacy beleid.

 

Verwijderen van content

Stichting Leef! en Control F5 behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

 

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Algemene voorwaarden donaties aan Stichting Leef!

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Leef!, statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, 71467424

Telefoon: 06- 31691224

Email: info@stichtingleef.nl.

Stichting Leef! is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Artikel 1. Definities

 1. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Leef! geschonken geldbedrag
 2. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Leef!
 3. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via

een van de websites van Stichting Leef!, een donatie doet aan Stichting Leef!

 1. Statuten: Stichting Leef! heeft tot doel mensen te ondersteunen bij de bewustwording van Leefstijlkeuzes en op grote schaal mensen de kans geven om (ondanks beperkingen) in beweging te komen en te blijven.
 2. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via een van de websites van stichting Leef!
 3. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Leef! die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Leef!
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Stichting Leef! behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen

wijzigen.

 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Leef!

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Leef!.
 2. Stichting Leef! is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties,

rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke

projecten.

 1. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Leef! nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Leef! is bijgeschreven.
 2. Aansprakelijkheid: Stichting Leef! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Leef! voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Leef!.

Algemene voorwaarden donaties aan Stichting Leef!

Artikel 4 Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier

van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij

worden ontbonden door een mail te sturen aan info@stichtingleef.nl.

 1. De Gevende Partij ontvangt bij het invullen van een donatieformulier een bevestiging per mail.

Middels het inzenden van het formulier machtigt zij Stichting Leef! tot wederopzegging de aangegeven bijdrage van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven. Indien men het niet eens is met de afschrijving, heeft Gevende Partij het recht een afboeking binnen 30 dagen terug te storten.

 1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten

van Stichting Leef!

 

Artikel 5. Plichten Stichting Leef!

 1. Stichting Leef! verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Stichting Leef! neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties

en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Leef!

aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

 1. Alle personen die namens Stichting Leef! bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

Artikel 6. Plichten Gevende Partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18

jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan

deze leeftijdsgrens voldoet;

 1. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen

doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

 1. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 2. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken

en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

 1. de Gevende Partij machtingt Stichting Leef! middels het inzenden van het tot wederopzegging de

aangegeven bijdrage van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Stichting Leef! verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Leef! verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Leef! verwerkt ten behoeve van het aangaan van

donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het

informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke

verplichtingen.

 1. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Leef! geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op

verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Stichting Leef! hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Privacy beleid

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Via het inschrijfformulier op deze website wordt bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen Stichting Leef! en de desbetreffende bezoeker. Stichting Leef! verstrekt de door jouw ingevoerde gegevens nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Wel gebruiken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk te helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen. Als je geen prijs stelt op informatie van/over, kun je dit per mail aan ons doorgeven. We verwijderen je gegevens dan uit ons bestand.

Gebruik beeldmateriaal
Tijdens het evenement zal beeldmateriaal worden gemaakt in de vorm van foto en film. Het is mogelijk dat dit beeldmateriaal  door de organisatie gepubliceerd zal worden.

Maakt de website gebruik van cookies?
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Als je als bezoeker geen cookies accepteert, heb je slechts beperkt toegang tot sommige onderdelen van deze site. De cookies die Stichting Leef! gebruikt, bevatten geen persoonlijke gegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van leefontour.nl worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting Leef! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen & opmerkingen
Voor vragen over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

info@stichtingleef.nl