Hieronder is het regelement te vinden. Hierin staan de regels beschreven waar men zich aan dient te houden.

 

Artikel 1. Recreatief

De Onbeperkte Evenementen zijn recreatieve evenementen zonder wedstrijdelement.

Artikel 2. Wijze van voortbeweging

Deelnemer dient zich fietsend, lopend, rollend met of zonder hulpmiddel voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn. De hulpmiddelen mogen voorzien zijn van elektrische (trap)ondersteuning.

Artikel 3. Terugbetalen inschrijfgeld en gedoneerde gelden

Omdat bij inschrijving kosten door de organisatie zijn gemaakt zal inschrijfgeld bij afzegging niet worden terugbetaald. Reeds gedane donaties aan deelnemers of stichting Leef! worden niet teruggestort bij afzegging van een deelnemer.

Artikel 4. Startnummer

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem/haar toegekende deelnamenummer is vermeld. Het startnummer dient als startbewijs. De Deelnemer dient het startnummer op zijn of haar hulpmiddel te bevestigen of op zijn of haar borst op te spelden.

Artikel 5. Vrijwaring

Deelnemer krijgt startbewijs uitsluitend na ondertekening van de vrijwaring zoals deze in het reglement als bijlage is bijgevoegd. De vrijwaring dient ondertekend ingeleverd te worden op het moment dat Deelnemer het startbewijs in ontvangst neemt bij de start van het evenement.

Artikel 6. Startplaatsen

Het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaatsen.

Artikel 7. Starttijden

De feitelijke toewijzing van de starttijd aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. Na de laatst aangegeven starttijd is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

Artikel 8. Tijdlimiet

Alle Deelnemers dienen om 18.00 uur gefinisht te zijn.

Artikel 9. Uit de tocht halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt. Of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 10. Instructies van de Organisator

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van het evenement behoren.

Artikel 11. Overige bepalingen:

Over het hele parcours zijn tijdens het Evenement de wegenverkeerswet, verkeersregels en verkeerstekens van het land waarin het evenement georganiseerd wordt van kracht. Alle deelnemers zijn reguliere verkeersdeelnemers en hebben zich te houden aan de op die locatie geldende verkeersregels.

Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in geschikte kleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 12.

Overige gevallen  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 13. Akkoord privacy beleid

Bij inschrijving gaat de deelnemer automatisch akkoord met het privacy beleid van stichting Leef!

 

VRIJWARINGSBEWIJS

Print uit en lever in bij de start

Vrijwaringsbewijs/disclaimer Onbeperkte Evenementen van Stichting Leef!

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het reglement van de Onbeperkte Evenementen van Stichting Leef!.

Hierbij verklaar ik dat ik me realiseer dat de organisatie en/of sponsoren niet aansprakelijk   kunnen worden gesteld voor welke schade en/of letsel dan ook, zowel materieel als immaterieel, die is ontstaan door en tijdens de deelname aan dit evenement. Ik verklaar dan ook dat ik volledig bewust ben van de risico’s die deelname aan de Onbeperkte Evenementen van Stichting Leef! met zich mee kan brengen.

Hierbij verklaar ik dat ik geen bezwaar heb tegen het publiceren en het gebruik van mediamateriaal door de organisatie. Tijdens het evenement wordt er gefotografeerd en gefilmd.

Hierbij verklaar ik, door ondertekening van dit vrijwaringsbewijs dat mijn deelname geheel op eigen risico is en dat ik voldoende verzekerd ben voor schade en letsel welke onverhoopt kan voortvloeien uit deelname aan dit evenement.

Hierbij verklaar ik bekend te zijn met het feit dat deelname aan de Onbeperkte Evenementen van Stichting Leef! een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en dat ik aan deze eis voldoe en dat ik me door training en anderszins voldoende heb voorbereid op het Evenement

 

Vrijwaring

Alle deelnemers zijn normale verkeersdeelnemers en hebben zich te houden aan de geldende wettelijke verkeersregels. Deelname geschiedt geheel op eigen risico!

Voorts verklaar ik met ondertekening van dit document dat ik:

  • mij volledig bewust ben van de risico’s die deelname aan een dergelijk evenement met zich mee kan brengen.
  • ervan bewust ben dat alle wegen en paden open staan voor al het overige verkeer.

Download het regelement, print deze uit en onderteken hem! Bij de start van elk evenement kan je deze inleveren. Zonder een getekend document kan jij niet van start.

Reglement en vrijwaringsbewijs OET