Als je bij ons abonnement aansluit en gebruik maakt van het online platform en alles wat daarbij komt kijken, dan doen wij dat graag met heldere afspraken. Door je inschrijving verklaar je onderstaande algemene voorwaarden te accepteren.

Auteursrecht

Stichting Leef! spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op een van de websites van Stichting Leef!, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Leef! tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

 Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door  Mollie B.V. transactiekosten berekend. Stichting Leef! en Control F5 zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van de betaalmethode.

 Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de websites van stichting Leef! zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden. Stichting Leef! en Control F5 leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Leef! geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en Control F5 geldt te allen tijde als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Leef! en Control F5 krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Leef! daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Leef! en Control F5 gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Leef! wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@stichtingleef.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op een van de websites van Stichting Leef! jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Leef!, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Leef! niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement vindt u hieronder.

 Verwijderen van content

Stichting Leef! behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

 Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Algemene voorwaarden donaties aan Stichting Leef!

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Leef!, statutair gevestigd te Ermelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, 71467424

Telefoon: 06- 31691224

Email: info@stichtingleef.nl.

Stichting Leef! is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Bij een eigen gekozen stichting wordt er €6,- administratiekosten gerekend.

 

 

 

Artikel 1. Definities

 1. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Leef! geschonken geldbedrag
 2. Contributie: een door de gevende partij aan Stichting Leef! gestort bedrag waar een tegenprestatie, het Leef! Platform voor wordt geleverd.
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Stichting Leef!
 4. Inschrijfformulier Leef! Platform: middel om in te schrijven en toegang te krijgen tot het platform.
 5. Online Inschrijving: de natuurlijk- of rechtpersoon die middels een elektronische machtiging via de websites van Stichting leef! zichzelf heeft aangemeld voor het Leef! Platform.
 6. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via een van de websites van Stichting Leef!, een donatie of inschrijving doet aan Stichting Leef!
 1. Statuten: Stichting Leef! heeft tot doel mensen te ondersteunen bij de bewustwording van Leefstijlkeuzes en op grote schaal mensen de kans geven om (ondanks beperkingen) in beweging te komen en te blijven.
 2. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via een van de websites van stichting Leef!
 3. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Leef! die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren en inschrijven voor het Leef! Platform tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Leef! Platform: een online omgeving waarin content gezet wordt ter inspiratie, vermaak voor een ingeschreven lid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie en inschrijving, aan Stichting Leef! of bij het Leef! Platform.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren en in te schrijven, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Stichting Leef! behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

 

Artikel 3. Lid worden 

 1. Een inschrijving gaat via de website; leefontour.nl, middels het formulier onder de knop, Leef! Platform.
 2. Na inschrijven ben jij lid en machtig jij Stichting Leef! tot het betaal jij voor het platform.
 3. Na inschrijving ontvang jij een mail met daarin een link om een account aan te maken op het online platform

Artikel 4. Tarieven en betaling

 1. Voor €10 euro per maand krijg wordt er toegang verleend tot de online Leef! omgeving. Wanneer het abonnement afgesloten is, wordt er toestemming verleend aan Stichting Leef! door de Gevende Partij, om in ieder geval DRIE maanden het bovengenoemde aangegeven bedrag van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven. Na de aangeven, drie maanden is het abonnement maandelijks vrij opzegbaar.
 2. Betalingen kunnen niet geretourneerd worden, niet goed is helaas geen geld terug. Het abonnement kan wel direct worden opgezet (mits de drie maanden zijn verstreken). Stichting Leef! staat wel open voor feedback.

 

Artikel 4. Rechten ontvangende partij, Stichting Leef!

 1. Online donaties en contributies komen volledig ten goede aan Stichting Leef!.
 2. Stichting Leef! is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
 1. Het eigendom van het gedoneerde/ gestorte bedrag gaat over op Stichting Leef! nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Leef! is bijgeschreven.
 2. Aansprakelijkheid: Stichting Leef! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie/ contributie. De gevende partij vrijwaart Stichting Leef! voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Leef!.

Artikel 5 Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij ontvangt bij het invullen van een inschrijfformulier een bevestiging per mail. Middels het inzenden van het formulier machtigt zij Stichting Leef! tot wederopzegging de aangegeven bijdrage van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.
 2. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van en inzage in het Leef! Platform.
 3. de inhoud van het platform zal opgedeeld zijn in, onder andere, de volgende kopjes (dit is een voorbeeld indeling, Stichting Leef! staat vrij om aan te passen en te veranderen wanneer zij dit nodig achten):
 • Toegang tot het E-book geschreven door Sandy van Rooij
 • E-cursus De Weg Naar Huis
 • De Online sessies
 • Challenges
 • Boordevol inspiratie, het platform wordt aangevuld en afgewisseld.
 • Leef! On Tour Binnen het online platform word jij op de hoogte gehouden van Leef! On Tour.
 • Sandy On Tour, met Sandy On Tour vind je video’s waarin zij op reis is.

Artikel 6. Plichten Stichting Leef!

 1. Stichting Leef! verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Stichting Leef! neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en inschrijvingen en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Leef! aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 1. Alle personen die namens Stichting Leef! bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.
 1. Er is een planning voor het plaatsen van content, bij houden en onderhouden. Mocht Stichting Leef! hier onverhoopt niet aan toe komen zal dit op een juiste wijze worden gecommuniceerd.

Artikel 7. Plichten Gevende Partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 1. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online inschrijving en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 1. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 2. De gevende partij verricht uitsluitend betalingen met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 1. de Gevende Partij machtigt Stichting Leef! middels het inzenden van het tot wederopzegging de aangegeven bedrag van zijn/haar bank-of girorekening af te schrijven.

 

 

 

 

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens

 1. Stichting Leef! verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Leef! verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Leef! verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Leef! geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Stichting Leef! hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Privacy beleid

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Via het inschrijfformulier op deze website wordt bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie tussen Stichting Leef! en de desbetreffende bezoeker. Stichting Leef! verstrekt de door jouw ingevoerde gegevens nooit aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Wel gebruiken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk te helpen en/of om je schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen. Als je geen prijs stelt op informatie van/over, kun je dit per mail aan ons doorgeven. We verwijderen je gegevens dan uit ons bestand.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van leefontour.nl worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen privacyverklaring
Stichting Leef! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Vragen & opmerkingen
Voor vragen over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

info@stichtingleef.nl